برای ثبت نام اینترنتی ، از طریق فرم ذیل اقدام نمایید . توجه فرمایید که همه فیلد های می بایست پر شوند. شماره حساب شرکت جهت پرداخت هزینه کلاسها 0202640253003 یا شماره کارت 6362147010001426 بانک آینده بنام موسسه آموزشی پرتو نگار هور می باشد.

1 + 4 = ?